“เจ้าท่า” สั่งเพิ่มความถี่แก้ปัญหาเรือโดยสารไม่พอ ช่วงเปิดเทอม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า(จท.)แจ้งว่า จากกรณีที่เฟซบุ๊กกลุ่ม “ผู้โดยสารเรือด่วนแสนแสบ” มีผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ ได้ร้องเรียนถึงการให้บริการเรือคลองแสนแสบที่ล่าช้าและหนาแน่น ทำให้มีผู้โดยสารแออัดบนเรือและบริเวณท่าเรือเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่าไม่ได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจต่อปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว กรมเจ้าท่าได้ประชุมเตรียมพร้อมและควบคุมกำกับดูแลการให้บริการเดินเรือโดยสารในช่วงเปิดภาคเรียน หรือการเรียนแบบOn siteในหลายๆ โรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 แต่เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากกลับมาทำงานตามปกติ ส่งผลให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการเรือแสนแสบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กลุ่มตรวจการเดินเรือจึงเชิญผู้ประกอบการเดินเรือหารือเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียน และผู้โดยสารเรือ และจัดเรือตรวจการณ์เจ้าท่าพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจรทางน้ำ ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ส่วนกรณีเหตุการณ์ในคลองแสนแสบ กลุ่มตรวจการเดินเรือได้ดำเนินการแก้ไขดังนี้ 1.เรียกประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือ ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ 2.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้เพิ่มความถี่เรือในการรับผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าและเย็น ปกติจาก 7-10 นาที เป็น 3-5 นาที เพื่อให้ผู้โดยสารในเรือไม่หนาแน่น และไม่ให้มีผู้โดยสารสะสมที่ท่าเรือเป็นจำนวนมาก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการปล่อยเรือตั้งแต่ท่าเรือต้นทาง

และ 3.ร่วมประชุมกับสมาคมเรือไทยผู้ให้บริการเรือโดยสาร ทั้งในคลองแสนแสบและแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ควบคุมกำกับเรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการเรือโดยสารให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ โดยผู้ประกอบการได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวพร้อมยินดีปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่าจะนำความคิดเห็นของประชาชนทุกท่าน มาปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคลองแสนแสบต่อไป สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ถือเป็นหน้าที่และส่วนสำคัญของกรมเจ้าท่าในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร ขณะขึ้น-ลงเรือ พร้อมควบคุมจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่ให้เรือบรรทุกเกินขนาดที่กรมเจ้าท่ากำหนด ทางกรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขณะโดยสารเรือทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวทางน้ำ และความไม่ปลอดภัยในการเดินทางได้ที่สายด่วน กรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชม.