ฟังเสียงรอบ 2 สร้างถนนแนวใหม่ 6.5 กม. เชื่อมพุทธมณฑลสาย 4 กับ M81

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 20 ต.ค. กรมทางหลวง (ทล.) ได้จัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย4กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข81(M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ณ ประชุมกนกนภาแกรนด์The Salaya Leisure parkอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ผ่านโปรแกรมZoom Cloud Meetings

เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการศึกษา และสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม

การจัดประชุมในครั้งนี้ที่ปรึกษาโครงการฯได้นำเสนอแนวคิดการออกแบบลักษณะถนนโครงการ เป็นรูปแบบทางหลวงแนวใหม่ที่เชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างในเมืองกับนอกเมือง ที่เน้นรวมการจราจรและกระจายการจราจร และเชื่อมต่อกับ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ทั้งนี้ยังเป็นถนนที่สามารถเข้า-ออกพื้นที่ได้อย่างสะดวก ซึ่งผลการวิเคราะห์ด้านจราจรและขนส่ง เป็นทางหลวงขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ)

โดยแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการตั้งบริเวณปลายถนนพุทธมณฑลสาย 4 (ทางหลวงหมายเลข 3310) ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ.4006 (แยกหอนาฬิกาศาลายา) จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งทิศเหนือผ่านทางรถไฟสายใต้ คลองมหาสวัสดิ์ และคลองนราภิรมย์ จากนั้นแนวเส้นทางจะตัดกับทางหลวงชนบท นบ.1011 โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา ทางหลวงชนบท นบ.5014 คลองบางใหญ่ ทางหลวงชนบท นบ.1009 และไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร (กม.)

โดยได้พิจารณากำหนดทางเลือกแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมทั้งสิ้น3ทางเลือก ที่มีจุดเริ่มต้นบนถนนพุทธมณฑลสาย4บริเวณทางแยกหอนาฬิกา และจุดสิ้นสุดบรรจบกับ M81 ตำแหน่งเดียวกัน โดยมีความแตกต่างของแต่ละแนวทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่1ใช้พื้นที่เขตทางที่มีการหักแบ่งเป็นทางสาธารณะมากที่สุด เพื่อให้แนวเส้นทางมีความปลอดภัยในการขับขี่มากที่สุด แนวเส้นทางจึงขนานใกล้กับคลองไผ่ขาดที่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยมากที่สุด

ทางเลือกที่ 2 ใช้พื้นที่เขตทางที่มีการหักแบ่งเป็นทางสาธารณะค่อนข้างมาก และเพื่อให้แนวเส้นทางห่างจากตำแหน่งด่านชั่งน้ำหนักของโครงการถนนนครอินทร์-ศาลายา และลดผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยใกล้กับคลองไผ่ขาด จึงมีการขยับแนวเส้นทางถัดออกมาด้านทิศตะวันตก ทั้งนี้แนวเส้นทางยังมีความปลอดภัยในการขับขี่มากที่สุดเช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1คำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น

และทางเลือกที่ 3 ใช้พื้นที่เขตทางที่มีการหักแบ่งเป็นทางสาธารณะค่อนข้างมาก และเพื่อให้แนวเส้นทางห่างจากตำแหน่งด่านชั่งน้ำหนักของโครงการถนนนครอินทร์-ศาลายา และลดผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดแนวเส้นทางให้มากที่สุด จึงมีการขยับแนวเส้นทางจากทางเลือกที่ 2 ถัดออกมาด้านทิศตะวันตก ทำให้แนวเส้นทางมีความปลอดภัยในการขับขี่ด้อยกว่าทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ซึ่งจากการศึกษาการคัดเลือกแนวเส้นทางพบว่า แนวเส้นทางที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แนวทางเลือกที่ 2คำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น

เนื่องจากแนวเส้นทางโครงการฯ ตัดผ่านโครงการทางหลวงที่สำคัญและมีปริมาณจราจรมาก ดังนั้นการเชื่อมต่อแบบทางแยกต่างระดับ (Interchange) จะช่วยให้การจราจรคล่องตัว สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ได้พิจารณาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงผลกระทบต่อประชาชน โดยมีตำแหน่งที่จะก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ2จุด ดังนี้

1.จุดเชื่อมกับโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายาโดยการออกแบบจะให้ความสำคัญกับทิศทางเลี้ยวขวาที่มีปริมาณจราจรสูง ซึ่งจากผลการคาดการณ์ความต้องการเดินทางในปีอนาคต พบว่าทิศการเดินทางเลี้ยวขวาจาก อ.พุทธมณฑล มุ่งไปอำเภอเมืองนนทบุรี มีปริมาณจราจรมากที่สุด (977pcu/ชม.) รองลงมาคือ ทิศการเดินทางจาก อ.เมืองนนทบุรี มุ่งไปทาง M81 (763pcu/ชม.)

โดยทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด คือ รูปแบบทางแยกต่างระดับสะพานยกระดับเลี้ยวขวากึ่งตรง (Semi-directional) จำนวน 2 สะพาน คือ 1. ทิศการเดินทางจาก อ.พุทธมณฑล มุ่งไป อ.เมืองนนทบุรี และ 2. ทิศการเดินทางจาก อ.เมืองนนทบุรีมุ่งไป M81 สำหรับทิศทางเลี้ยวขวาที่มีปริมาณจราจรน้อย เป็นรูปแบบสะพานวนเลี้ยวขวา (Loop ramp) มี 2 ทิศการเดินทางคือ 1.ทิศการเดินทางจาก อ.นครชัยศรี ไป อ.พุทธมณฑล และ 2.ทิศการเดินทางจากทาง M81 มุ่งไป อ.นครชัยศรี ซึ่งข้อเด่นทางเลือกนี้ คือ มีการสัญจรโดยใช้ความเร็วได้สูงในทิศการเดินทางที่มีปริมาณจราจรมาก 2.รูปแบบทางแยกต่างระดับจุดเชื่อมกับโครงการ M81 

โดยทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด คือ รูปแบบถนนขนานยกระดับต่อเชื่อม (Offset Interchange หรือ Separate Link) ที่มีทางแยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรบนถนนโครงการทางหลวงแนวใหม่ฯ ก่อนที่จะเข้าเชื่อมต่อกับ M81 จากนั้นจะเป็นรูปแบบทางแยกต่างระดับรูปแตรฝรั่ง (Trumpet) มีรูปแบบสะพานยกระดับต่อเชื่อมแบบกึ่งตรง (Semi-directional) ในทิศการเดินทางจากโครงการทางหลวงแนวใหม่ฯ มุ่งไป อ.บางใหญ่ เป็นรูปแบบสะพานยกระดับต่อเชื่อมแบบทางเลี้ยววน (Loop) ในทิศการเดินทางจาก จ.กาญจนบุรี มุ่งสู่โครงการทางหลวงแนวใหม่ฯ และเป็นรูปแบบสะพานยกระดับเลี้ยวซ้ายสองทิศการเดินทาง คือ 1.ในทิศการเดินทางจากโครงการทางหลวงแนวใหม่ฯ มุ่งไป จ.กาญจนบุรี และ 2.ในทิศการเดินทางจาก อ.บางใหญ่ เข้าสู่โครงการทางหลวงแนวใหม่ฯ ซึ่งข้อเด่นของรูปแบบนี้ คือ ง่ายต่อการต่อขยายแนวเส้นทางในอนาคต และการจัดการจราจรบริเวณหน้าด่านจัดเก็บค่าผ่านทางได้ดีที่สุด และสามารถต่อเชื่อมทางบริการในปัจจุบันที่อยู่ข้างทางหลวงพิเศษเพื่อเข้าออกพื้นที่ได้อย่างสะดวก

ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ทล. จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีกำหนดจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) ช่วงประมาณเดือน เม.ย. 66 เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป 

โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ www.phuttamonthonsai4-m81.com และ 2.แฟนเพจเฟซบุ๊ก : www.facebook.com/putthamonthonsai4m81