“กรมขนส่ง” ลุยปั้นนักขับมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่โรงเรียนการขนส่ง (ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พร้อมด้วย นายวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดโครงการสร้างนักขับมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง เพื่อสร้างผู้ขับรถที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สามารถไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาสร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยมีประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นายกสมาคม รวมถึงผู้แทนจากสมาคมการขนส่งต่างๆ ร่วมงาน

นายจิรุตม์ เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อให้มีบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพ เพียงพอ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านการคมนาคมขนส่งทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพ และยกระดับการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้

โดยการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ ขบคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการสร้างนักขับมืออาชีพถือเป็นโครงการสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางถนนเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนขับรถของโรงเรียนสอนขับรถ ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนสอนขับรถเอกชน รวมถึงให้บริการฝึกอบรมแก่ผู้ขอใบรับใบอนุญาตหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งหลักสูตรผู้ขอใบรับใบอนุญาตรถยนต์ และหลักสูตรผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถบรรทุกที่มีคุณภาพผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และภายใน 66 เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ หลักสูตรรถเพื่อการขนส่งเพิ่มเติม เพื่อเร่งผลิตบุคลากรการขนส่งทางถนนที่มีคุณภาพสู่สังคม

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้ขับรถที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มารยาทในการขับรถที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการขนส่ง โดยมี บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรถที่ใช้สำหรับฝึกหัดขับมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งจะเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ณ โรงเรียนการขนส่ง (ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตลอดระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ค. 66 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อผ่านเรียนรู้ตามโครงการอย่างครบถ้วนแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง เพื่อใช้ทำใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ชนิดที่ 2 ซึ่งสามารถใช้ขับรถเพื่อการขนส่งได้ทุกประเภท เช่น รถบรรทุก 6-10 ล้อ สำหรับนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป

ขบคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ขับรถบรรทุก ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขับรถบรรทุก เพื่อการขนส่งตามมาตรฐานสากลสอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมบริการขนส่งสินค้าทางถนนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป